นโยบายการคืนเงิน  

กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

1   แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน มาพร้อมสินค้า

2   ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้  

   กรณีชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีระยะเวลาดำเนินการ 5  วันทำการ

   กรณีชำระเงินบัตรเครดิต ระยะเวลาดำเนินการ 15  วันทำการ

   ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะถูกหักออกจากค่าสินค้า 3.5 %

   กรณี โอนเข้าบัญชี ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน


Blog Categories